دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی

10 الی 15 بهمن ماه

شرکت نمایشگاه بین المللی بیرجند

نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی با حضور مسئولان و مردم در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند

با حضور معون محترم استاندارو مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

و جمع کثیری از مسئولان استانی گشایش یافت

در این نمایشگاه دستاوردهای انقلاب ازچهل سال گذشته تا کنون در 9 بخش تاریخ انقلاب

امور نظامی، انتظامی، امنیتی، قضایی، فرهنگ و هنرو گردشگری، زیرساختها، عمران شهری،

بهداشت درمان و امور حمایتی، امور اقتصادی و تولیدی، آموزشو پژوهش، کشاورزی منابع طبیعی و دامپروری

در معرض دید عموم قرار گرفته است