نمایشگاه توانمندیهای تعاون

زمان: 22 الی 26 بهمن ماه 97

مکان: شرکت نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی

نمایشگاه توانمندیهای تعاون توسط اتاق تعاون استان برگزار میشود

زمان: 22 الی 26 بهمن ماه 97

مکان: شرکت نمایشگاه بین المللی بیرجند