هفدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی 97

11 الی 15 تیر

شرکت نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی

هفدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی برگزار میشود

زمان 11 الی 15 تیرماه 97

مکان: شرکت نمایشگاههای بین المللی بیرجند

شرکت برگزارکننده: راه رشد آسیا

تلفن رزرو غرفه 35022500-051