نمایشگاه حج و زیارت

سایت جدید و دایمی نمایشگاه بین المللی بیرجند

22 تیرماه 97

 نمایشگاه حج و زیارت در تاریخ 22 تیرماه در محل سایت دایمی و جدید نمایشگاه بین المللی استان
 
راس ساعت 8 با حضور جناب آقای دکتر عابدی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری
 
و ریاست محترم سازمان حج و زیارت و جمعی دیگر از مسئولین افتتاح شد.