نمایشگاه ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان

12 الی 16 اردیبهشت ماه98

شرکتنمایشگاه بین المللی بیرجند سایت دائمی (ابتدای جاده علی آباد لوله)

نمایشگاه ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان در تاریخ 12 اردیبهشت ماهدر محل سایت دائمی

انتهای بلوار شهید آوینی بلوار دانشگاه ابتدای جاده علی آباد لوله برگزار میشود.

این نمایشگاه به مدت 5 روز تا تاریخ 16 اردیبهشت ماه از ساعت 17 الی 22 پذیرای بازدید

کنندگان محترم خواهد بود.

تلفن رزروغرفه: 2- 32454061-056