جناب آقای حمیدرضا درودی

               مدیر عامل نمایشگاه

                 تلفن تماس : 05632454430

                  همراه : 09153150149


 
 

 آقای حسین سوزنده

مدیر اجرایی نمایشگاه

تلفن تماس: 05632454061

     همراه: 09155624677  


 

 

آقای هادی دلیر

معاونت اجرایی نمایشگاه

تلفن تماس: 05632454061

   همراه:  09153633585


 
خانم زهرا بهادری

 مسئول دفتر نمایشگاه

تلفن تماس: 05632454061

همراه:09389761279


خانم معصومه سوخته سرایی

مسئول روابط عمومی

تلفن تماس: 05632454061