هفتمین نمایشگاه تخصصی خودرو و لوازم یدکی

زمان: 20 الی 24 بهمن ماه 95

مکان: شرکت نمایشگاه بین المللی بیرجنددومین نمایشگاه شب چله ایرانی و فروش زمستانه

26 آذرالی 1 دی ماه 95نمایشگاه صنایع دستی و میراث فرهنگی

19 الی 23 آذرماه 95نمایشگاه اگرفود وفراوردههای غذای سالم (کشاورزی وغذا)

زمان: 6 الی 10 دیماه 95هفدهمین نمایشگاهتخصصی مبلمان ، لوسترو تزئینات داخلی

20 الی 24 دی ماه

شرکت نمایشگاههای بین المللی خراسان جنوبی - بیرجند