نمایشگاه اگرفود وفراوردههای غذای سالم (کشاورزی وغذا)

زمان: 6 الی 10 دیماه 95

شرکت نمایشگاههای بین المللی بیرجند

مجری : شرکت پایا شهراز هخامنش

سومین نمایشگاه اگرفود و فراورده های غذای سالم (کشاورزی و غذا)

زمان: 6 الی 10 دیماه

مکان: شرکت نمایشگاههای بین المللی خراسان جنوبی- بیرجند

برگزارکننده : شرکت پایا شهراز هخامنش

تلفن رزروغرفه:5-32290560-051