دومین نمایشگاه شب چله ایرانی و فروش زمستانه

26 آذرالی 1 دی ماه 95

شرکت نمایشگاههای بین المللی خراسان جنوبی- بیرجند

دومین نمایشگاه شب چله ایرانی و فروش زمسانه در تاریخ 26 آذر ماه

توسط شرکت نمایشگاههای بین المللی بیرجندبرگزار می شود

زمان: 26 اذر الی 1 دی ماه

مکان: شرکت نمایشگاههای بین المللی خراسان جنوبی- بیرجند

تلفن رزرو غرفه: 2- 32424061-056