دومین نمایشگاه توانمندیهای تعاون استان برگزارکننده :اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شرکت نمایشگاههای بین المللی استاندومین نمایشگاه توانمندیهای تعاون استان برگزارکننده :اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شرکت نمایشگاههای بین المللی استاندومین نمایشگاه توانمندیهای تعاون استان برگزارکننده :اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شرکت نمایشگاههای بین المللی استاندومین نمایشگاه توانمندیهای تعاون استان برگزارکننده :اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شرکت نمایشگاههای بین المللی استاندومین نمایشگاه توانمندیهای تعاون استان برگزارکننده :اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان