نمایشگاه هفته سلامت از تاریخ 4 اردیبهشت ماه توسط دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد .هشتمین نمایشگاه گل و گیاه و ادوات باغبانی نمایشگاه گل و گیاه و ادوات باغبانی از تاریخ 31 فروردین در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند با همکاری سازمان فضای سبز پارکها برگزار شد.