نمایشگاه فروش بهاره

زمان : 13 لغایت 19 اسفند

مکان : محل نمایشگاههای بین المللی بیرجند

برگزار کننده اتاق اصناف