نمایشگاه شب چله ایرانی

26 آذر الی 1 دی ماه 96

شرکت نمایشگاههای بین المللی بیرجند

 نمایشگاه شب چله ایرانی در 26 آذر ماه96 برگزار میشود

تلفن تماس جهت رزروغرفه: 2-32454061-056