هجدهمین نمایشگاه مبلمان و لوستر 

زمان: 12 الی 16 تیرماه 96

شرکت نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی- بیرجندنمایشگاه علوم قرانی

17 الی 22 مردادماه 96

شرکت نمایشگاه بین المللی بیرجندشانزدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

2 الی 6 مرداد96

شرکت نمایشگاههای بین المللی خراسان جنوبی- بیرجندسومین نمایشگاه ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان

3الی 7 خرداد96

شرکت نمایشگاههای بین المللی بیرجندنهمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه و ادات باغبانی، تجهیزات گلخانه ای

25 الی 30 فروردین 96

شرکت نمایشگاه بین المللی بیرجند