نمایشگاه سوغات و هدایا و ملزومات خانواده

20 الی 25 آبان 96

شرکت نمایشگاه بین المللی بیرجند



یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب

17 لغایت 22 مهرماه 96

نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی



پنجمین نمایشگاه هفته تعاون

13 الی 17 شهریورماه96

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی



نمایشگاه سوغات و هدایا تکیه برکالای ایرانی

15 الی 20 مرداد ماه 96

شرکت نمایشگاههای بین المللی بیرجند



نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا

30 مرداد لغایت 3 شهریور

شرکت نمایشگاههای بین المللی خراسان جنوبی- بیرجند