نمایشگاه سوغات و هدایا و ملزومات خانواده

20 الی 25 آبان 96

شرکت نمایشگاه بین المللی بیرجندیازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب

17 لغایت 22 مهرماه 96

نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبیپنجمین نمایشگاه هفته تعاون

13 الی 17 شهریورماه96

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعینمایشگاه سوغات و هدایا تکیه برکالای ایرانی

15 الی 20 مرداد ماه 96

شرکت نمایشگاههای بین المللی بیرجندنمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا

30 مرداد لغایت 3 شهریور

شرکت نمایشگاههای بین المللی خراسان جنوبی- بیرجند