بیش از ۲ هزار میلیارد ریال در سفر رییس جمهور به نوسازی مدارس آذربایجان غربی اختصاص یافت

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید