کم شدن سطح کشت کلزا برای چهارمین سال متوالی درمازندران/ بارندگی سال زراعی جاری ۴۱درصد کاهش یافت

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید